Onderwijsarrangementen

Een onderwijsarrangement is niet een standaard product. Het is een pakket van ondersteuningsmaatregelen afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. En daarmee samenhangend, de ondersteuning aan de leerkracht en de reguliere school of MBO-instelling waar de leerling staat ingeschreven.
De onderwijsbehoefte centraal!

Er zijn twee soorten onderwijsarrangementen, afhankelijk van de intensiteit van de ondersteuning die nodig is voor de leerling.

Het onderwijsarrangement
De leerling is ingeschreven op een leslocatie van de instelling voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorende leerlingen en ontvangt onderwijs in een (V)SO setting.

Indien de leerling voldoet aan de stoorniscriteria voor cluster 2 en doorlopend aangewezen is op aangepast (les)materiaal en aanpassingen van de fysieke omgeving, dan neemt de leerling deel aan het onderwijsprogramma in een leslocatie van de instelling (SO en VSO). Er wordt gebruik gemaakt van speciale leerlijnen voor de doelgroep. De competenties van de medewerkers en de aandacht en tijdverdeling over het onderwijsaanbod is doorlopend aangepast aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.
De samenwerking met andere instanties maakt integraal onderdeel uit van het aanbod. De cluster 2 leslocatie is samen met ouders verantwoordelijk voor de contacten met andere instanties. Uiteraard kan intern gebruik worden gemaakt van de aanwezige specialisten zoals de logopedist of orthopedagoog.

Als blijkt dat een leerling niet langer afhankelijk is van bovenstaande aanpassingen kan een ondersteuningsarrangement worden aangevraagd. Met dit type arrangement kan de leerling worden teruggeplaatst naar het regulier onderwijs. Het kan ook voorkomen dat een leerling niet langer voldoet aan de stoorniscriteria en een cluster 2 arrangement niet langer mogelijk is. Wij bieden dan nazorg, wat inhoudt dat we de leerling overdragen (warme overdracht) aan het regulier onderwijs en de eerste helft van het schooljaar de vinger aan de pols houden.

Ondersteuningsarrangement met ambulante dienstverlening

De leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs. Het is bedoeld voor die leerlingen voor wie een speciale onderwijssetting niet noodzakelijk is
Indien de leerling voldoet aan de stoorniscriteria cluster 2 en deels het reguliere onderwijsprogramma volgt en daarnaast is aangewezen op aangepast (les)materiaal en/of aanpassingen van de fysieke omgeving, dan neemt de leerling deel aan het regulier onderwijs met extra ondersteuning vanuit de ambulante dienst cluster 2. Er kan gebruik gemaakt worden van speciale leerlijnen voor de doelgroep en/of de leerling kan deels aangepaste lessen volgen of begeleiding ontvangen van een cluster 2 medewerker. De competenties van de medewerkers en de aandacht en tijdverdeling over het onderwijsaanbod is aangepast aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. De mate waarin de aangepaste lessen nodig zijn kan variëren. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is het uitgangspunt. Indien nodig wordt samengewerkt met andere instanties.
Kenmerken van dit arrangement:
  • Leerling volgt het reguliere onderwijsprogramma in een reguliere setting
  • Inzet van expertise vanuit VierTaal
  • Zowel directe als indirecte begeleiding mogelijk
  • Ontwikkelingsperspectief van de leerling is uitgangspunt, de onderwijsbehoeften zijn leidend
  • Verantwoordelijkheid voor samenwerking met externen ligt bij de reguliere school

De inzet van het de dienstverlening vanuit VierTaal is maatwerk en wordt per leerling, per school afgestemd en vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief en is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling

Evaluaties
Op grond van handelingsgerichte evaluatie vindt bijstelling van het toegekende onderwijsarrangement plaats of kan worden gekozen voor een ander onderwijsarrangement. Het toekennen van het onderwijsarrangement gebeurt door de Commissie van Onderzoek (CvO). Zie hiervoor ook de procedure.

Verlenging van een arrangement

Jaarlijks wordt wordt tijdens groot overleg met de ouders, de school en de ambulant dienstverlener besproken of de leerling een verlenging van het arrangement nodig heeft. Naast de onderwijsbehoeften van de leerling is het belangrijk dat de leerling nog steeds voldoet aan de stoorniscriteria voor cluster 2. Dit kan de logopedist door middel van onderzoeken aantonen. Als de leerling voldoet aan de criteria en de leerling nog steeds behoefte heeft aan extra begeleiding op school, dan wordt de leerling besproken tijdens een multi-disciplinair team-overleg (in de CVL: commissie van leerlingenzorg) op de ambulante dienst. Daarna wordt de aanvraag ingediend bij de commissie van onderzoek (CVO) van VierTaal.

Coördinator aanmeldpunt Schagen

Erik Hersbachaanmeldpuntnhn@viertaal.nl0224 - 29 95 94

Bij voorkeur altijd eerst bellen!
Spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 9.00-11.00 uur