Wat is een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

TOS staat voor: Taal – Ontwikkelings – Stoornis. Een TOS uit zich in ernstige achterstanden op taalgebied die blijken uit een gestandaardiseerde taaltest en die niet te verklaren zijn uit bijvoorbeeld intelligentie of verminderd gehoor.

Bij TOS zijn er problemen op het gebied van:

  • het spreken en het waarnemen en verwerken van mondelinge informatie
  • de woordenschat / het taalbegrip
  • de grammatica (de woordvorming / de zinsbouw)
  • het taalgebruik / de pragmatiek

TOS is een spraak- en taalstoornis; dit is niet hetzelfde als een taalachterstand. Het taalgebruik van een jongere met TOS is niet hetzelfde als van een jong kind. Meestal hebben mensen met TOS te kampen met productieproblemen of met problemen die vooral begripsmatig van aard zijn. Soms is er ook sprake van een combinatie. De leerling heeft niet alleen problemen met het overdragen van informatie, maar ook met het verwerken van informatie.

Taal is van groot belang voor de onderlinge relatie tussen mensen; het is het belangrijkste middel om met elkaar te communiceren en dus om elkaar te begrijpen. Denken wordt in hoge mate door taal ondersteund.

Leerlingen met TOS lopen grote risico’s in hun algehele ontwikkeling. Er is een sterke samenhang tussen de taalontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. Problemen die vaak samengaan met TOS zijn sociaal- emotionele problemen, motorische problemen en lees-, spelling- en rekenproblemen.

‘Wat is TOS’ in 25 talen met de laatste updates van de website ‘Raising Awareness Developmental Language Disorder (RADLD)’: https://radld.org/about/dld/dld-fact-sheet/