Algemene informatie voor professionals

De Ambulante Dienst verzorgt begeleiding aan leerlingen met Taal Ontwikkelings Stoornissen (TOS) en/of Slechthorende leerlingen (SH) in het (speciaal) basisonderwijs in de regio Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. De dienst richt zich op de ondersteuning van leerlingen, onderwijsgevenden, ouders en zorgverleners.<

De dienstverlening gaat uit van de ondersteuningsvraag en onderwijsbehoefte van de leerling en zijn leeromgeving (vraaggestuurd). De ambulant dienstverlener werkt handelingsgericht en draagt zorg voor afstemming tussen leerling, ouders, school en (externe) deskundigen, waarbij ieders inbreng van essentieel belang is (dialoog-gestuurd).

Het stimuleren van de communicatie en de spraak- taalontwikkeling staat centraal in onze begeleiding. Wij bieden een passende begeleiding door:

  • Handvatten te bieden aan leerkrachten en scholen voor een goede ondersteuning van leerlingen met communicatieve en auditieve beperkingen in de klas. Hierbij valt te denken aan passend taalaanbod, aanpassingen t.b.v. van de leervakken, leren leren en sociaal-emotionele vaardigheden.
  • Te werken aan het versterken en vergroten van de communicatieve redzaamheid van de leerlingen.
  • Leerlingen leren om te gaan met hun beperking en hierbij hulpmiddelen zo doelmatig mogelijk in te zetten.
  • Te zorgen voor een efficiënte communicatie in het netwerk van betrokkenen rondom het kind.
  • Te streven naar de onzichtbare handicap TOS zichtbaar te maken voor ouders en scholen.

Wanneer de begeleiding start maakt de ambulant dienstverlener met de school inzichtelijk wat de school en de leerling nodig hebben en ondersteunt alle betrokkenen om dit te realiseren zodat de leerling optimaal kan functioneren op zijn reguliere basisschool.

De ambulant dienstverlener stelt in samenspraak met school en ouders een begeleidingsplan (BP) op met daarin de doelen in de begeleiding van de leerling. De school kan in het eigen Ontwikkelingspespectief (OPP) ten aanzien van de spraak-taal gebieden verwijzen naar dit begeleidingsplan.

Binnen deze werkwijze staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal en is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid met de school. De Ambulante Dienst is hierin verantwoordelijk voor de begeleiding, de school heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leerling binnen de zorgplicht. De ambulante dienst ziet het als zijn taak om, naast het ondersteunen van het onderwijs, kinderen met een communicatieve en/of auditieve beperking tijdig te signaleren en ondersteunen. Expertise vergroting van alle professionals die te maken hebben met leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs vormt een belangrijk speerpunt. Dit gebeurt door vroegsignalering, collegiale consultaties en scholing. Om dezelfde reden probeert de dienst samenwerking met voorschoolse voorzieningen te krijgen, waarbij vroegsignalering en vroege interventie ons doel is. De Ambulante Dienst is gevestigd achter de vestiging van het VierTaal College in Schagen aan de Hoep 28.

Wanneer er al een ambulant dienstverlener op uw school komt, kunt u in een collegiaal overleg met de ambulant dienstverlener overleggen over een signalering van een TOS en/of een leerling met een auditieve beperking op uw school. De leerling blijft hierbij anoniem; er vindt geen observatie plaats en de AB-er leest geen dossier.

De aanmelding van nieuwe leerlingen verloopt via het Trajectbureau. De school stuurt de beschikbare gegevens op en vanuit het Trajectbureau wordt er aan de hand van de gegevens bekeken of er een sterk vermoeden is van een  taalontwikkelingsstoornis (TOS) of dat er sprake is van auditieve beperking (slechthorendheid, SH).