Algemene informatie voor professionals

U kunt de deskundigen van VierTaal Schagen inschakelen voor: 

 • Ondersteuning aan scholen en leerlingen/studenten met een:
 • auditieve belemmering: Dove/ Slechthorende (D/SH) leerlingen/studenten
 • communicatieve belemmering door een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • communicatieve belemmering in samenhang met of veroorzaakt door kenmerken binnen het autistisch spectrum (ASS)
 • Toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in en aan het regulier onderwijs
 • Leerlingen/studenten die op een reguliere school zitten in de samenwerkingsverbanden Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Ambulante dienstverlening vanuit VierTaal is bedoeld voor: 

 • Leerlingen/ Studenten in het primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs die problemen hebben met horen, spreken of het verwerken van taal. De communicatieve redzaamheid staat centraal.
 • Iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan deze leerlingen/studenten. Zij krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.

Welke stappen zijn er nodig? 

 • Bij een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis of belemmeringen ten gevolge van slechthorendheid kan een school/ ouder/ SWV contact opnemen met het 
 • Nadat uit het eerste contactmoment is gebleken dat de problematiek van de leerling of ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod van VierTaal, zal de leerling besproken worden binnen het multidisciplinair team van VierTaal.
 • Als een leerling in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit VierTaal, gaat de ambulante dienst van VierTaal fasegewijs aan het werk (zie hieronder).

Wat wordt verwacht van de school? 

 • Een beschrijving in bijvoorbeeld een OPP, GD of Topdossier van wat de school al heeft gedaan en ingezet, waarbij niet het verwachte resultaat is geboekt.
 • Onderzoek door een logopedist of akoepedist waaruit blijkt dat het om een grote taalachterstand gaat, in combinatie met psychologisch en audiologisch onderzoek.
  (Een TOS is een ‘uitsluitingsdiagnose’: er zijn ernstige taalachterstanden die niet verklaard kunnen worden bijvoorbeeld vanuit intelligentie, gehoor, meertaligheid, blootstellingsachterstand, enz.)

Aanmelden en Afstemmen (A&A)

Nadat uit het eerste contactmoment (filter) met de trajectbegeleider is gebleken dat de problematiek van de leerling of ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod van VierTaal, wordt er een casemanager/ambulant begeleider toegewezen. Gedurende een korte periode wordt de school en de leerling begeleid. (fase 1) De onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag worden verduidelijkt. Deze periode duurt ongeveer zes weken met een maximum van 16 uur. 

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:
– een afsluiting van het contact,
– een toekenning intensief arrangement (plaatsing vso),
– een voortzetting van de ambulante ondersteuning vanuit VierTaal in een tweede fase.

Bij een voortzetting van de ambulante ondersteuning wordt een begeleidingsplan met doelen, tijdsinschatting en concrete interventies voor de komende periode opgesteld (maximaal 6 maanden). De ernstmaat van de stoornis in het onderwijs en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden in deze tweede fase vastgesteld na een periode van handelingsgerichte ondersteuning in het regulier onderwijs.

Aan het einde van deze tweede fase van het Aanmelden & Afstemmen (A&A) traject worden de doelen geëvalueerd en wordt besproken of de begeleiding kan worden afgesloten of dat de leerling langdurige begeleiding nodig heeft. In het laatste geval worden documenten zoals het begeleidingsplan, onderzoeksgegevens, OPP of het groeidocument ingestuurd aan de CvO om een arrangement (fase 3) voor een jaar aan te vragen.