Passend onderwijs en begeleiding vanuit cluster 2


Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd Passend Onderwijs ingevoerd. Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen meer leerlingen met extra ondersteuning naar een gewone school.

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit een van de instellingen. Binnen cluster 2 zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve en/of taalontwikkelingsstoornis. Afhankelijk van de ernst van de stoornis en hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2 scholen of voor een arrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool. Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als:

de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan wat zij zelf kan bieden om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen (ondersteuningsvraag) én
de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie én
de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen (de ernstmaat)

Uitgebreide informatie en meer detaillering van deze richtlijn kunt u vinden in een brochure van Simea.

Ondersteuning door de ambulant dienstverlener
Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling. De begeleiding van de ambulant begeleider bestaat uit twee delen; de begeleiding van de leerkracht/school (vanuit de ondersteuningsbehoefte) en de begeleiding van de leerling (vanuit de onderwijsbehoefte).